DECIZIE nr. 52 din 31 mai 2012 (ABROGATĂ)

DECIZIE nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video / ABROGATĂ de DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018

În vederea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, statuat de art. 16 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, întrucât utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu paragraful (14) din preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, corelate cu dispoziţiile Convenţiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei, luând în considerare documentele emise la nivelul Grupului de Lucru Art. 29 şi al altor organisme europene în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, în care se subliniază potenţialele riscuri referitoare la respectarea dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi necesitatea respectării principiului proporţionalităţii datelor prelucrate raportat la scopul propus, având în vedere că utilizarea mijloacelor de supraveghere video poate aduce atingere dreptului la viaţă privată al individului, consfinţit de art. 26 din Constituţia României, republicată,
luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la necesitatea respectării demnităţii angajatului şi informarea corectă cu privire la condiţiile de muncă, precum şi pe cele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, având în vedere dispoziţiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, care definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, luând în considerare prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea, având în vedere regulile generale privind prelucrarea datelor personale, potrivit cărora datele cu caracter personal destinate a face obiectul unei prelucrări trebuie să fie prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, colectate în scopuri determinate, legitime şi explicite, adecvate, pertinente şi neexcesive faţă de scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate, exacte şi, dacă este cazul, actualizate, stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, luând în considerare extinderea accentuată în societatea contemporană a utilizării sistemelor de supraveghere video în spaţiile publice şi private, destinate prevenirii săvârşirii de fapte de natură a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor şi proprietăţilor publice ori private, raportat la dezvoltarea sistemelor tehnologice de supraveghere prin utilizarea de camere de supraveghere video, de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, prin utilizarea nelegitimă, neadecvată sau excesivă a acestora, remarcând faptul că numeroase entităţi publice sau private au început să utilizeze frecvent sisteme de supraveghere video, în principal, pentru a controla deplasarea persoanelor şi a bunurilor, precum şi accesul în anumite spaţii, având în vedere că anumite entităţi publice sau private utilizează sisteme de supraveghere video, în mod excesiv, atât pentru a controla accesul angajaţilor la locul de muncă, cât şi pentru a monitoriza corectitudinea şi eficienţa activităţii desfăşurate de aceştia, ceea ce poate aduce atingere vieţii private a acestora, având în vedere necesitatea stabilirii de către operator a unor măsuri adecvate pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării prin mijloace de supraveghere video, raportat la natura datelor prelucrate şi scopul prelucrării acestora, luând în considerare responsabilitatea legală a operatorilor de a asigura informarea persoanelor vizate cu privire la faptul că în anumite spaţii se realizează monitorizarea prin mijloace de supraveghere video, pentru a clarifica modalitatea de aplicare a regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, precum şi pentru a evita producerea unor abuzuri în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, care pot afecta viaţa privată a unui număr semnificativ de persoane fizice, ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012,
având în vedere dispoziţiile referitoare la prelucrarea imaginii din reglementările legale în domeniul audiovizualului, văzând Referatul de aprobare nr. 21 din 28 martie 2012 al Serviciului control operatori din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite următoarea decizie:
Art. 1
(1)Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operaţiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
a)chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau
b)chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de exemplu: numărul de înmatriculare al vehiculului).
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică indiferent de suportul utilizat pentru prelucrare, de tehnica utilizată sau de tipul de echipament.
Art. 2
Instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 3
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute la art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în special a principiului proporţionalităţii scopului.
Art. 4
Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
a)prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;
b)supravegherea traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră;
c)asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora;
d)îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;
e)realizarea unor interese legitime, cu condiţia să nu se prejudicieze drepturile şi libertăţile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
Art. 5
(1)Supravegherea video poate fi efectuată în locuri şi spaţii deschise sau destinate publicului, inclusiv pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condiţiile prevăzute de lege.
(2)Camerele de supraveghere video se montează în locuri vizibile.
(3)Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(4)Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spaţii în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor, cum ar fi: cabine de probă, vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.
Art. 6
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv în legătură cu originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenenţa sindicală, starea de sănătate şi viaţa sexuală, este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
Art. 8
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video este permisă pentru îndeplinirea unor obligaţii legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(2)În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimţământului expres şi liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(3)Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Art. 9
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, în special a informării prealabile.
Art. 10
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, devin incidente prevederile art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se poate realiza numai cu protejarea vieţii private a acestora, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementărilor legale incidente.
Art. 11
(1)Operatorii care prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video sunt obligaţi să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la:
a)existenţa sistemului de supraveghere video şi scopul prelucrării datelor prin astfel de mijloace;
b)identitatea operatorului;
c)existenţa înregistrării imaginilor şi categoriile de destinatari ai acestora;
d)drepturile persoanelor vizate şi modul de exercitare a acestora.
(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie aduse la cunoştinţa persoanelor vizate, în mod clar şi permanent. Existenţa sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin intermediul unei pictograme care să conţină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.,
Art. 12
(1)Persoanele vizate beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, care se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În cazul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
(1)Operatorii sunt obligaţi să adopte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal în condiţiile art. 19 şi 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu se poate realiza decât de persoanele autorizate de către operator.
(3)Persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie instruite de operator cu privire la legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi sunt obligate să se supună acesteia.
Art. 14
(1)Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video trebuie să fie proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
(2)La expirarea termenului stabilit de operator în condiţiile alin. (1), înregistrările se distrug sau se şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.
Art. 15
(1)Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terţ, trebuie notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anterior începerii prelucrării, cu excepţia situaţiilor care intră sub incidenţa deciziilor preşedintelui acestei autorităţi privind cazurile în care nu este necesară notificarea.
(2)În situaţia în care devin aplicabile dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, notificarea se efectuează în termenul stabilit la art. 2 al acesteia.
Art. 16
Încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage răspunderea contravenţională, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune.
Art. 17
(1)Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video efectuate în cadrul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video, efectuate de persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.
Art. 18
Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispoziţii legale în vigoare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
Art. 19
(1)Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, operatorii de date cu caracter personal care prelucrează date dintre cele prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor acesteia.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 389 din data de 11 iunie 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *