Cadrul legislativ cu privire la evaluarea de risc la securitatea fizică

Vă prezentăm un extras legislativ din normele care reglementează activitatea cu privire la evaluarea de risc la securitatea fizică.
Pentru consultarea în detaliu a legislației care reglementează securitatea fizică, accesați pagina ”Legislație

Legea nr. 333 din 8 Iulie 2003

privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor

Art. 1 Alin. 1
Paza si protectia sant activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate,existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

Art. 1 Alin. 2 Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile,de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice,sau in regim privat,de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor,bunurilor sau valorilor,precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

Art. 2 Alin. 1 Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome,companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu,denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

Art. 5 Alin. 1 Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc,cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.
Pentru a putea fi avizat planul de paza trebuie sa fie insotit de o Analiza de Risc la Securitatea Fizica, conform prevederilor H.G. nr. 301/2012

Art. 28 Alin. 1 Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sant obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare,depozitare si manipulare a acestora,precum si in locurile unde de desfasoara activitati care au un asemenea caracter.

Art. 28 Alin. 2 Proiectele sistemelor de alarmare se avizeaza de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de Inspectoratele de Politie Judetean pe raza caruia se afla obiectivul, sub aspectul respectarii cerintelor minime de securitate impotriva efractiei.

Art. 28 Alin. 2 Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie rezistente la efractie, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit, in conformitate cu cerintele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 28 Alin. 4 In sensul prezentei legi,prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.

Art. 28 Alin. 5 In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.

Art. 28 Alin. 6 Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor Art. 2.

Art. 28 Alin. 7 Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizarii politiei iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerintelor tehnice minime stabilite prin normele de aplicare ale legii aprobate prin H.G. nr. 301/2012

Art.7 Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizarii politiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerintelor tehnice minime stabilite prin
normele de aplicare ale legii aprobate prin H.G. nr. 301/2012

Consultă Legea 333 / 2003.

H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012

norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003

Art.2 Alin. 1 Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei Analize de risc la securitatea fizica.

Art.2 Alin. 2 Elaborarea analizei de risc la securitatea fizica se face potrivit Instructiunilor M.A.I. nr. 9 din 1 Martie 2013

Consultă H.G. 301 din 11 aprilie 2012

Instrucțiuni MAI Nr. 9 din 1 Martie 2013

privind efectuarea Analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii mr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor

Art.1 Alin. 2 Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevăzute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Art.1 Alin. 2 In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se tine cont si de prevederile standardelor nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare a riscului.

Art.1 Alin. 4 Prevederile instructiunii nu se aplica pentru adoptarea masurilor de securitate necesare efectuarii transporturilor de bunuri si/sau valori.

Art.4 Alin. 1 Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Art.4 Alin. 2 Documentatia prevazuta la alin. 1 se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

Art.4 Alin. 3 Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator, cu exceptia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern.

Art.4 Alin. 4 Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

a) cel putin o data la 3 ani,pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii.

b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva.

c) in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitectuale,functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Art. 5 Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

a) definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii.
b) stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru.
c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte.
d) analizarea riscurilor la securitatea fizica.
e) estimarea riscurilor unitatii beneficiare.
f) intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Art.7 Alin. 1 Documentatia privind analiza de risc cuprinde:

a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
b) Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate.
c) Documentele suport.

Art.7 Alin. 1 Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

a) nominalizarea unitatii,obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii.
b) amplasarea geografica a unitatii,vecinatati,cai de acces,alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii.
c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare.
d) sursele de risc la securitatea fizica,zonele de impact,evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata,precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitati.
e) analizarea riscurilor identificate.
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica.
g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational.
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat.
i) concluziile raportului, in care se propune una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza,zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica precum si alte masuri.

Art.7 Alin. 3 Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat,iar nivelul acestuia se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.

Art.7 Alin. 4 Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

Art.7 Alin. 5 In categoria documentelor suport, intra: chestionare, declaratii, alte documente specific, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

Art.23 Alin. 1 Masurile de securitate cuprind atat elemente de tip conditie, cat si elemente neimpuse prin cerintele minimale, dar care trebuie in mod obligatoriu analizate.

Art.23 Alin. 2 Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situatiei reale pentru obiectivele in functiune sau conform scenariului de functionare pentru incadrarea in zona nivelului de risc acceptat,inferior pragului critic.

Art.24 Pentru obiective noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesitatilor de securitate fizica, conducatorul unitatii avand obligatia de a le materializa prin realizarea amenajarilor de protectie mecanofizica,instalarea de sisteme de securitate, achizitionarea unor servicii de securitate sau alte masuri stabilite pentru acoperirea necesitatilor de securitate.

Art.25 Pentru obiectivele preexistente, evaluarea si cuantificarea factorilor din grila se fac prin aprecierea locala a starii de fapt si prin consultarea contractelor de servicii de paza, transport de valori, monitorizare, instalare si mentenanta a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere in functie si prin verificari functionale ale echipamentelor electronice si dotarilor de protectie mecanofizica.

Art.25 Alin. 3 Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.

Art.25 Alin. 4 Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

Art.25 Alin. 5 In categoria documentelor suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specific, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

Consultă Instrucțiunea Nr. 9 din 1 Martie 2013

Obiectele de activitate pentru care se impune efectuarea evaluării de risc la securitatea fizică

unitatile de interes strategic apartinand infrastructurilor critice;

unitatile de creditare din categoria bancilor;

institutiile de creditare din categoria organizatiilor cooperatiste si institutiile financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar au obligatia de a asigura securitatea personalului si a valorilor monetare pe timpul manipularii, depozitarii si transportului;

societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar;

casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase ori magazinele de comercializare arme si munitii;

furnizorii de servicii postale;

statiile de comercializare a carburantilor / combustibililor;

spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 m.p.;

spatiile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc;

caseriile furnizorilor de utilitati;

asigurarea securitatii automatelor destinate trazactiilor cu numerar indifferent de locul de amplasare;

orice magazine din mediul urban / rural;

colegii nationale, scoli gimnaziale, primare, gradinite;

orice alta unitate fara cerinte minimale;

Pentru a consulta legislația care reglementează securitatea fizică accesați pagina ”Legislație

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *